2017 Campaign Report

Tính đến thời điểm này, chúng tôi có 28 trong số 34 đơn đăng ký nhà nước cần thiết để gọi Một Công ước Điều V cho mục đích hạn chế là đề xuất Sửa đổi Ngân sách Cân bằng. Chúng tôi có các nhà tài trợ lập pháp ở 8 tiểu bang bổ sung đặt chúng tôi trong phạm vi nổi bật của 34 tiểu bang!

Năm 2018, chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào các tiểu bang màu xanh với trọng tâm là Idaho, Kentucky, Minnesota, South Carolina và Virginia. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn! Nếu có đủ người Mỹ yêu nước đứng đằng sau chiến dịch này, chúng ta có thể đạt được 34 tiểu bang vào ngày 4 tháng 7 năm 2018!

Tham khảo: https://www.bba4usa.org